Świadectwa energetyczne

Na podstawie posiadanych uprawnień sporządzam świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali z należytą starannością, po konkurencyjnych cenach, w krótkim czasie.

Świadectwo energetyczne jest dokumentem, w którym na etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku lub zgłoszenia zakończenia budowy oraz w przypadku przeniesienia własności budynku lub lokalu, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, zawierającego określenie wielkości energii w kWh/m2/rok, niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną.


Od października 2014 roku świadectwa energetyczne wykonujemy zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U. z dnia 2 lipca 2014, poz. 888).
Nowe przepisy zapewniają egzekwowanie obowiązku sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej w przypadku sprzedaży bądź najmu budynku lub jego części.


Świadectwo energetyczne określa jakość energetyczną budynku lub lokalu i obowiązuje w naszym kraju od roku 2009, definiuje poziom zapotrzebowania obiektu na nieodnawialną energię pierwotną za pomocą wskaźnika EP przedstawionego na suwaku energetycznym.
Na pierwszej stronie świadectwa podana jest również wartość jednostkowego rocznego zapotrzebowania na energię użytkową i końcową, a także jednostkowa emisja dwutlenku węgla oraz procentowy udział odnawialnych źródeł energii pokrywających roczne zapotrzebowanie budynku na energię końcową. Świadectwo może wykonywać osoba do tego uprawniona i jego okres ważności określono na 10 lat.