Kosztorysy

W zakresie swoich usług oferuję wykonywaniem wszystkich prac kosztorysowych związanych z robotami budowlanymi.

Kosztorysujemy we wszystkich branżach - roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, elektryczne, zagospodarowanie terenu, sieci zewnetrzne, drogi, budowle specjalne.

Oferuję kosztorysy budowlane, które można podzielić na dwa podstawowe typy:

kosztorys inwestorski

- wykonany przez inwestora w celu określenia możliwości i opłacalności prac budowlanych,

kosztorys ofertowy

- wykonany przez wykonawce w celu złożenia oferty inwestorowi.


Proponuję również wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Wszystkie opracowania realizowane są zgodne z polskimi przepisami i normami.

Kosztorysy wykonywane są za pomocą programu RODOS z uwzględnieniem aktualnych cen oraz przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.

Kosztorys budowlany jest sporządzany na podstawie projektów budowlanych lub wykonawczych dostarczanych przez Zamawiającego oraz na podstawie przedmiarów lub obmiarów robót, które należy wykonać na terenie budowy.